Fritidsresor personuppgifter

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband av beställning av resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök i någon av våra butiker eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t ex resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av Fritidsresor AB (”Fritidsresor”) och i förekommande fall av andra bolag inom TUI Travel PLC-koncernen (”TUI”). Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av TUI:s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av Fritidsresor/TUI anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Fritidsresor skall kunna fullgöra det aktuella uppdraget, t ex leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att Fritidsresor skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Fritidsresor, t ex noteringar om frågor och klagomål. 

Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för Fritidsresors marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik. Fritidsresor kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att ge dig olika erbjudanden om produkter och tjänster från Fritidsresor.

Genom din beställning av resa medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Fritidsresor/TUI i tre år. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och Fritidsresors ansvarsförsäkringar. 

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att Fritidsresor/TUI behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Fritidsresor, org. nr. 556211-6615, +46-(0)8-720 72 00, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, info@fritidsresor.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Fritidsresor skyldiga att gratis efter din skriftliga begäran - egenhändigt undertecknad - en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Fritidsresor är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.

Identifiering

De uppgifter du ifyller i vår bokningsdialog använder vi för att identifiera dig om du av någon anledning skulle avbryta köpet. Uppgifterna sparas tillfälligt för att du enkelt ska kunna återuppta bokningen.

Demografisk information

Vi sparar endast uppgifter om kön och födelsedatum när du registrerar dig som onlinekund på fritidsresor.se. Personnummer är inte obligatoriskt! Om du ändå fyller i det använder vi det som koppling mellan våra register. Det gör vi för att lättare kunna undvika att dina uppgifter blir dubbelt registrerade.

Kännedom om kön och ålder på våra kunder hjälper oss även att ständigt förbättra våra resor genom det statistiska underlag som skapas.

Enkäter

För att kunna förbättra vår service till dig och andra kunder, lägger vi ibland ut frågeformulär på fritidsresor.se. I dessa kan du ibland bli ombedd att fylla i personliga och/eller demografiska uppgifter. Det är alltid helt frivilligt att svara på dessa frågor.

Utomstående företag

Fritidsresor samlar inte in någon personlig information från utomstående företag. Annonsering kan förekomma på externa webbplatser och då kan vi erhålla statistik som inte är personlig. Vi får uppgift om hur många personer som klickat på vår annons.